Mediation, wanneer is dat een goede keuze?

succdesvolle mediation

Uit onderzoek blijkt dat een paar factoren het succes van een scheidingsmediation sterk bepalen. Die factoren hebben te maken met de motieven waarom mensen voor mediation kiezen:

 1. Snel een oplossing
  Een mediation wordt gemiddeld binnen enkele maanden afgerond, soms zelfs binnen enkele weken of door een enkel gesprek van een paar uur.
 2. De relatie behouden
  Tijdens mediation krijgt iedereen de gelegenheid om alles uit te spreken en uit te praten. Daarna kunt u samen de oplossing zoeken. Met name in familiezaken is het vaak van groot belang dat partijen zowel tijdens als na afloop van de mediation contact met elkaar kunnen blijven houden, of althans met elkaar kunnen praten. Het is voor een goede zorgregeling en verdere opvoeding en ontplooiing van kinderen belangrijk dat na een echtscheiding goed contact tussen de ouders blijft bestaan.
 3. Alles in eigen hand houden
  Dit is een van de kernpunten van mediation. U bepaalt zelf , samen met uw wederpartij, wat u afspreekt en wat u in een overeenkomst zet. is een van de kernpunten van mediation. U bepaalt zelf, samen met uw wederpartij, wat u afspreekt en wat u in een overeenkomst zet.
 4. Maatwerk
  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Tijdens een mediation probeert u gezamenlijk een oplossing te vinden voor alles wat met het conflict heeft te maken.

De uitgangspunten van mediation

Het succes wordt voor een belangrijk deel bepaald door uw motieven en die van de andere partij. Maar ook de strikte uitgangspunten spelen een belangrijke rol.

 • Deelname aan de mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als u eenmaal voor mediation hebt gekozen, dan is het niet de bedoeling dat u zo maar wegblijft van een bespreking. Partijen en de mediator zijn vrij de mediation te beëindigen bij voorkeur in gezamenlijk overleg. Bij eenzijdige beëindiging spreekt voor zich dat u de andere partij(en) en mediator(s) op de hoogte stelt.
 • Tijdens de eerste bijeenkomst bespreekt de mediator de procedure met u en de andere partij(en). Vervolgens ondertekenen alle partijen een mediationovereenkomst waarin de taken en verplichtingen van alle betrokkenen zijn vastgelegd.
 • Het hangt van de situatie af hoeveel gesprekken u voert en over welke periode. Veel mediations worden binnen een maand afgerond. Het is aan de partijen en de mediator om ervoor te zorgen dat de mediation niet langer dan drie maanden duurt. Bij onvoorziene omstandigheden kan daarvan in overleg met de mediationfunctionaris worden afgeweken. In uren duurt een mediation in familiezaken gemiddeld tien uur.
 • Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk te kiezen voor een eendaagse mediation of een mediation die binnen een week is afgerond.
  In dit soort zaken dient de mediation zeer intensief te worden voorbereid en moeten alle relevante gegevens die nodig zijn om tot een oplossing te komen, beschikbaar zijn. Als een scheiding erg is geëscaleerd en de emotionele problemen nog groot zijn, is zo’n korte mediation meestal niet zinvol.
 • Bij zeer complexe zaken, kan het nodig zijn dat twee mediators worden gekozen.
 • De gerechtelijke procedure wordt stilgelegd als u voor mediation kiest. Zodra u, de andere partij of de mediator aangeeft de mediation te willen stoppen of als u er toch niet samen uitkomt, zorgt de advocaat dat uw zaak weer terechtkomt bij de behandelend rechter. Hij zet dan de gerechtelijke procedure voort.
 • Als het conflict (gedeeltelijk) wordt opgelost, worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierna moet uw advocaat aan de rechtbank of het gerechtshof laten weten dat de procedure wordt beëindigd. In sommige gevallen kunt u er voor kiezen om uw afspraken in een beslissing of soms in een proces verbaal op te laten nemen.
 • Mediation werkt volgens de regels voor vertrouwelijkheid. Dit betekent dat u in alle openheid informatie en voorstellen kunt bespreken. Nieuwe informatie die tijdens de mediation boven tafel komt, is in principe vertrouwelijk.
  De mediator, uzelf of de andere partij mag deze informatie niet zonder instemming van de anderen aan de rechter of derden verstrekken.
 • In principe zijn alle partijen bij alle besprekingen aanwezig. Een enkele keer kan de mediator besluiten u en de andere partij(en) elk voor een afzonderlijk persoonlijk gesprek uit te nodigen.
 • Uw advocaat of gemachtigde kan de mediation of delen ervan bijwonen, maar bij voorkeur alleen als de advocaat of gemachtigde van de andere partij dit ook doet.
 • De mediator houdt zich aan het reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Hierin staat onder andere dat hij een geheimhoudingsplicht heeft en onafhankelijk, neutraal en voortvarend moet optreden. Dit reglement sturen wij u altijd toe.

6 redenen voor Mediation bij echtscheiding / gebroken huwelijk

scheiden-woning-mediation

Mediation bij scheidingen? Mediation is een manier om conflicten op te lossen en om tot een overeenstemming te komen tussen beide partijen bij een echtscheiding. Een neutrale mediator staat beide partijen bij om tot een wederzijdse en acceptabele afspraak te komen. Bij mediation worden de behoeftes van iedereen bespreekbaar gemaakt. Mediation kan daardoor overal voor ingezet worden waar een conflict is, dus ook bij scheidingen. Hier zijn een aantal redenen waarom;

1. Het bespaart kosten:
Jij en je echtgenoot betalen maar aan één professional, die toegewijd is om beide partijen te helpen om een oplossing te bereiken. Je hoeft bijvoorbeeld geen advocaat te betalen of andere gerechtskosten. Lange rechtszaken kunnen families financieel ruïneren, terwijl er al genoeg andere kosten zijn die ook betaald moeten worden.

2. Je hebt controle over de discussie en de uitkomst
Belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld de kinderen nemen jullie zelf en liggen niet in het lot van vreemden. Bij mediation kies jij de onderwerpen die belangrijk voor je zijn en die je wilt bespreken en afhandelen. Je hebt uiteindelijk het laatste woord over de voorwaarden van de regeling.

3. Je krijgt meer persoonlijke aandacht
Het is heel belangrijk dat je je verhaal kwijt kan. Je krijgt ruimte om je verhaal te vertellen en om gehoord te worden bij mediation. Je werkt nauw samen met je mediator. Uiteindelijk stelt de mediator een regeling op en zorgt ervoor dat er consensus tussen beide is. In een rechtszaal heeft een rechter geen tijd om je te leren kennen en ze spreken over het algemeen meer met advocaten, dan met de betrokkenen zelf, om de scheiding te regelen.

4. Mediation is sneller
Je hoeft geen maanden te wachten op een datum wanneer de zitting is of wanneer de twee advocaten tijd hebben voor een afspraak, etc. Met mediation kan je al binnen een paar sessies een regeling of oplossing treffen. Zekerheid hebben in het hele scheidingsproces is een fijn gevoel.

5. Mediation is flexibel
Mediators kunnen vaak in de avond of zelfs in het weekend afspreken en kunnen meer rond het drukke schema van het gezin werken.

6. Na de scheiding is er meer stabiliteit
Mediation heeft als doel om het onderling begrip tussen beide partijen te verbeteren en de communicatie te herstellen. In het geval van een scheiding is er vaak sprake van co-ouderschap. Dan is het belangrijk dat beide partijen goed en met respect kunnen communiceren. Mochten er problemen opdoen in de toekomst, dan kan je altijd weer terugkeren naar je mediator. Hij is op de hoogte van jullie situatie en kan snel bijspringen en weer op zoek gaan naar een oplossing.

Mediationperspectief
Wij vinden dat er een oplossing voor alles te bedenken is. Als de wil er bij jullie is om er samen uit te komen, lukt het ons om dit boven tafel te krijgen en om te zetten in goede afspraken. Onpartijdig en transparant. Doordat wij alle nodige deskundigheid onder 1 dak hebben, ben je verzekerd van een compleet aanbod. Neem contact met ons op!

optimale begeleiding in jullie scheidingsprocedure

Een scheidingsprocedure is ingewikkeld, emotioneel ingrijpend en hectisch. De scheidingsdeskundigen van Scheidingsperspectief bieden door hun brede expertise uitkomst en leiden het hele scheidingstraject in goede banen, samen met jullie.

De aanpak van Scheidingsperspectief is gebaseerd op het ‘in onderling overleg’ uit elkaar gaan. De scheidingsspecialisten van Scheidingsperspectief zijn dan ook geschoolde mediators en MfN geregistreerd met familie-accreditatie. Zij houden gedurende het hele scheidingstraject rekening met het belang van beide partners.

Een advocaat dient het belang van slechts één partij en vaak zie je een langdurige briefwisseling tussen de advocaat van de een naar de ander. Bij een mediator zit je gezamenlijk aan tafel, je blijft in gesprek met elkaar. Als mediator houden wij de belangen van beide partijen in het oog en bevorderen wij, dat de beslissingen tijdens de gehele scheidingsprocedure samen worden gemaakt. Dit doen wij vanuit de gedachte: jullie zijn als volwassenen samen gekomen, ga dan ook als volwassenen uit elkaar.

Financiën en scheiden
De bemiddelaars van Scheidingsperspectief bevorderen de voor beide partijen beste oplossing en laten met een rekenmodel zien wat de gevolgen zijn van de afspraken. Dit betekent, dat voor  de partner- en kinderalimentatie met een helder rekenmodel wordt gewerkt. Dat zorgt ervoor dat bij elke regeling de opbouw van de alimentatie direct duidelijk is. “Dat maakt het mogelijk om weloverwogen beslissingen te nemen over de toekomst.” Alle gemaakte afspraken worden vastgelegd in het convenant.

De kinderen en scheiden
Hebben partners kinderen, dan zijn zij het grootste belang. Dit is belangrijk om voor ogen te houden wanneer er afspraken gemaakt moeten worden over de opvoeding van de kinderen. Je leert afstand van elkaar nemen als partners, maar tegelijkertijd als ouders wel met elkaar in contact te blijven.

In overleg met de ouders voeren de bemiddelaars van Scheidingsperspectief altijd een individueel gesprek met de kinderen. Zo worden zij ook gehoord en is er ruimte om te horen wat zij belangrijk vinden. Afspraken over alles rondom de kinderen wordt vastgelegd in het ouderschapsplan.

Het huis en scheiden
Is het een eigen woning, rust er een hypotheek op of staat de woning zelfs “onder water”. Wil een van beide partners in verband met de leeftijd van de kinderen langer in de woning kunnen blijven wonen? De mediators van Scheidingsperspectief bevorderen een voor beide partijen aanvaardbare oplossing en laten met een rekenmodel zien wat de gevolgen zijn van de afspraken. Dat maakt het mogelijk om weloverwogen beslissingen te nemen over de toekomst.

De pensioenrechten en scheiden
Als je na een huwelijk of geregistreerd partnerschap gaat scheiden moet ook het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen tussen de partners verdeeld worden. Jullie kunnen er ook voor kiezen om van verevening af te zien maar ook dat moet goed verwoord in het convenant opgenomen worden. Ook kan het pensioen worden ingezet bij de verdeling van de woning, als er niet voldoende contant geld is. Een goede begeleiding is dan ook erg belangrijk. Wij nemen daarom altijd de pensioenen op in het convenant, zodat daar geen losse eindjes blijven.

Wij van Scheidingsperspectief benadrukken dat bij een scheiding goede begeleiding waardevol is. “Er zitten veel haken en ogen aan een scheiding, een convenantje van internet halen is niet genoeg, dan sta je binnen een paar jaar weer voor de rechter. Alle afspraken en berekening zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daarom is het belangrijk alle zaken goed en duidelijk te bepreken en te regelen, zodat je ook écht uit elkaar kunt.”

De mediators van Scheidingsperspectief bieden een totaalpakket voor advies en uitvoering van de (echt)scheiding. Daarbij horen ook het opmaken van alle documenten, de juridische afwikkeling bij de rechtbank en administratieve afwikkeling bij de gemeente.

Meer informatie:  WWW.SCHEIDINGSPERSPECTIEF.NL

Een scheidingsbemiddelaar helpt bij (echt)scheidingen

Een echtscheidingsprocedure is ingewikkeld, emotioneel ingrijpend en hectisch. Een scheidingsdeskundige van Scheidingsperspectief biedt volgens mr Max Rens kan uitkomst om het hele scheidingstraject in goede banen leiden.
De aanpak van Scheidingsperspectief is gebaseerd op het ‘in onderling overleg’ uit elkaar gaan. Rens is dan ook een juridisch geschoolde mediator en MfN geregistreerd. Hij houdt gedurende het hele scheidingstraject rekening met het belang van beide partners. “Een advocaat dient het belang van slechts één partij en dan beland je al snel in een vechtscheiding. Als mediator behartig je de belangen van beide partijen en ik zorg dat de beslissingen samen worden gemaakt. Ik zeg altijd: u bent als volwassenen samen gekomen, ga dan ook als volwassenen uit elkaar. Wat samen is gecreëerd, ontbind je ook samen.”

Belangrijk onderdeel van de scheiding zijn de financiën. Rens zoekt de voor beide partijen beste oplossing en laat met een rekenmodel zien wat de gevolgen zijn van de afspraken. Ook voor het berekenen van kinderalimentatie is een helder rekenmodel, dat ervoor zorgt dat ook bij co-ouderschap de opbouw van de alimentatie direct duidelijk is. “Dat maakt het mogelijk om weloverwogen beslissingen te nemen over de toekomst.”

Rens benadrukt dat bij een scheiding goede begeleiding waardevol is. “Er zitten veel haken en ogen aan een scheiding, een convenantje van internet halen is niet genoeg, dan sta je binnen een paar jaar weer voor de rechter. Daarom is het belangrijk alles goed en duidelijk te regelen, zodat je ook écht uit elkaar kunt.” Om een goede atmosfeer te creëren werkt Rens niet vanuit een kil kantoor, maar vanuit huis.
Rens is gespecialiseerd in juridische, financiële en fiscale advisering bij echtscheiding. Hij biedt een totaalpakket voor advies en uitvoering van echtscheiding. Daarbij horen ook de juridische afwikkeling bij de notaris, de rechtbank en administratieve afwikkeling bij de gemeente.

Meer informatie: mr Max Rens 06-40613114, Weesdijk 50a in Vianen.

Scheiden: de fases van rouwverwerking

Scheiden wordt vaak ervaren als een grote persoonlijke teleurstelling en als een verlies waarvoor een periode van rouw nodig is om te verwerken. Het proces van verliesverwerking en rouw geldt voor beide partners, maar zij gaan de fasen van dit proces meestal niet tegelijkertijd door.

Diegene die de knoop doorhakt om te willen scheiden is vaak al een stuk verder in dit proces dan degene die de boodschap om te scheiden nog moet ontvangen.

Voor beide (ex-)partners is het belangrijk te weten dat ieder van jullie een eigen tempo heeft van hetzelfde proces, en dat bij dat proces nu eenmaal de verwarrende fases van ontkenning, woede, angst en verdriet horen. De verwijten die in die fases naar elkaar (of zichzelf) worden gedaan horen daarbij.

Juist omdat deze processen niet met elkaar in de pas lopen kom je in situaties die geen oplossing lijken te bieden.Continue reading

Ik ga scheiden, wat nu?!

Willen jullie uit elkaar of twijfel je nog?

Je zit in een situatie, waarin je relatie niet lekker gaat. De communicatie loopt niet en jullie maken elkaar verwijten over elkaars gedrag met het uiteindelijke besluit om uit elkaar te gaan.

Het is heel normaal dat zo’n besluit het gevoel van machteloosheid geeft. Je vraagt je af hoe het nu verder moet met:

 • de financiën,
 • de dagelijkse kosten van de huishouding,
 • de verzorging van jullie kinderen en
 • het huis, dat naast de gezamenlijke woning ook de veilige basis van de kinderen is.

Deze onzekerheden leiden tot spanningen, je weet niet meer waar je moet beginnen, welke vragen je wilt stellen en of  je echt wel uit elkaar wilt.

Een mediator kan jullie hierbij zodanig begeleiden, dat al jullie vragen beantwoord worden en jullie tot goede afspraken kunnen komen waar jullie beiden achter staan.

Wat wij vaak zien gebeuren is dat, na het besluit om uit elkaar te gaan, men even niets doet. Het besluit heeft gewoonweg tijd nodig om te bezinken. Dat is heel normaal en neem die tijd als het zo voelt, er komt vanzelf een moment waarin je merkt dat er weer een stap genomen kan worden. En dat is wat we iedereen ook aanraden, doe het stap voor stap. Kijk nog even niet te ver vooruit, dan overzie je het niet meer en kan de paniek toeslaan.

Kamer: Mediation verplicht bij vechtscheiding

Kamer: Mediation verplicht bij vechtscheiding

Bij een zogeheten vechtscheiding moet mediation verplicht worden. Dat wil een Kamermeerderheid van VVD en PvdA. Ouders die het niet eens worden over het gezag over hun kinderen moeten naar een mediator.

VVD en PvdA willen zo voorkomen dat een scheiding uit de hand loopt en kinderen de dupe worden. Volgens VVD-Kamerlid Van der Burg werkt verplichte mediation al in het buitenland. “In Scandinavische landen is het aantal probleemscheidingen gehalveerd.” PvdA-Kamerlid Loes Ypma ziet ook voordelen. “Je blijft altijd pappa en mamma. En soms heb je daar een beetje hulp bij nodig in de vorm van zo’n mediator.”

VVD en PvdA willen ook dat nog maar één rechter betrokken is bij de scheiding, zodat die het dossier kent. De VVD wil dat deze ‘regierechter’ ook de mogelijkheid krijgt sancties op te leggen, als afspraken over kinderen niet goed worden uitgevoerd. “Een rechter kan dan snel besluiten om het gezag over de kinderen te wisselen”, aldus VVD’er Van der Burg.