Mediation, wanneer is dat een goede keuze?

succdesvolle mediation

Uit onderzoek blijkt dat een paar factoren het succes van een scheidingsmediation sterk bepalen. Die factoren hebben te maken met de motieven waarom mensen voor mediation kiezen:

 1. Snel een oplossing
  Een mediation wordt gemiddeld binnen enkele maanden afgerond, soms zelfs binnen enkele weken of door een enkel gesprek van een paar uur.
 2. De relatie behouden
  Tijdens mediation krijgt iedereen de gelegenheid om alles uit te spreken en uit te praten. Daarna kunt u samen de oplossing zoeken. Met name in familiezaken is het vaak van groot belang dat partijen zowel tijdens als na afloop van de mediation contact met elkaar kunnen blijven houden, of althans met elkaar kunnen praten. Het is voor een goede zorgregeling en verdere opvoeding en ontplooiing van kinderen belangrijk dat na een echtscheiding goed contact tussen de ouders blijft bestaan.
 3. Alles in eigen hand houden
  Dit is een van de kernpunten van mediation. U bepaalt zelf , samen met uw wederpartij, wat u afspreekt en wat u in een overeenkomst zet. is een van de kernpunten van mediation. U bepaalt zelf, samen met uw wederpartij, wat u afspreekt en wat u in een overeenkomst zet.
 4. Maatwerk
  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Tijdens een mediation probeert u gezamenlijk een oplossing te vinden voor alles wat met het conflict heeft te maken.

De uitgangspunten van mediation

Het succes wordt voor een belangrijk deel bepaald door uw motieven en die van de andere partij. Maar ook de strikte uitgangspunten spelen een belangrijke rol.

 • Deelname aan de mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als u eenmaal voor mediation hebt gekozen, dan is het niet de bedoeling dat u zo maar wegblijft van een bespreking. Partijen en de mediator zijn vrij de mediation te beëindigen bij voorkeur in gezamenlijk overleg. Bij eenzijdige beëindiging spreekt voor zich dat u de andere partij(en) en mediator(s) op de hoogte stelt.
 • Tijdens de eerste bijeenkomst bespreekt de mediator de procedure met u en de andere partij(en). Vervolgens ondertekenen alle partijen een mediationovereenkomst waarin de taken en verplichtingen van alle betrokkenen zijn vastgelegd.
 • Het hangt van de situatie af hoeveel gesprekken u voert en over welke periode. Veel mediations worden binnen een maand afgerond. Het is aan de partijen en de mediator om ervoor te zorgen dat de mediation niet langer dan drie maanden duurt. Bij onvoorziene omstandigheden kan daarvan in overleg met de mediationfunctionaris worden afgeweken. In uren duurt een mediation in familiezaken gemiddeld tien uur.
 • Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk te kiezen voor een eendaagse mediation of een mediation die binnen een week is afgerond.
  In dit soort zaken dient de mediation zeer intensief te worden voorbereid en moeten alle relevante gegevens die nodig zijn om tot een oplossing te komen, beschikbaar zijn. Als een scheiding erg is geëscaleerd en de emotionele problemen nog groot zijn, is zo’n korte mediation meestal niet zinvol.
 • Bij zeer complexe zaken, kan het nodig zijn dat twee mediators worden gekozen.
 • De gerechtelijke procedure wordt stilgelegd als u voor mediation kiest. Zodra u, de andere partij of de mediator aangeeft de mediation te willen stoppen of als u er toch niet samen uitkomt, zorgt de advocaat dat uw zaak weer terechtkomt bij de behandelend rechter. Hij zet dan de gerechtelijke procedure voort.
 • Als het conflict (gedeeltelijk) wordt opgelost, worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierna moet uw advocaat aan de rechtbank of het gerechtshof laten weten dat de procedure wordt beëindigd. In sommige gevallen kunt u er voor kiezen om uw afspraken in een beslissing of soms in een proces verbaal op te laten nemen.
 • Mediation werkt volgens de regels voor vertrouwelijkheid. Dit betekent dat u in alle openheid informatie en voorstellen kunt bespreken. Nieuwe informatie die tijdens de mediation boven tafel komt, is in principe vertrouwelijk.
  De mediator, uzelf of de andere partij mag deze informatie niet zonder instemming van de anderen aan de rechter of derden verstrekken.
 • In principe zijn alle partijen bij alle besprekingen aanwezig. Een enkele keer kan de mediator besluiten u en de andere partij(en) elk voor een afzonderlijk persoonlijk gesprek uit te nodigen.
 • Uw advocaat of gemachtigde kan de mediation of delen ervan bijwonen, maar bij voorkeur alleen als de advocaat of gemachtigde van de andere partij dit ook doet.
 • De mediator houdt zich aan het reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Hierin staat onder andere dat hij een geheimhoudingsplicht heeft en onafhankelijk, neutraal en voortvarend moet optreden. Dit reglement sturen wij u altijd toe.

optimale begeleiding in jullie scheidingsprocedure

Een scheidingsprocedure is ingewikkeld, emotioneel ingrijpend en hectisch. De scheidingsdeskundigen van Scheidingsperspectief bieden door hun brede expertise uitkomst en leiden het hele scheidingstraject in goede banen, samen met jullie.

De aanpak van Scheidingsperspectief is gebaseerd op het ‘in onderling overleg’ uit elkaar gaan. De scheidingsspecialisten van Scheidingsperspectief zijn dan ook geschoolde mediators en MfN geregistreerd met familie-accreditatie. Zij houden gedurende het hele scheidingstraject rekening met het belang van beide partners.

Een advocaat dient het belang van slechts één partij en vaak zie je een langdurige briefwisseling tussen de advocaat van de een naar de ander. Bij een mediator zit je gezamenlijk aan tafel, je blijft in gesprek met elkaar. Als mediator houden wij de belangen van beide partijen in het oog en bevorderen wij, dat de beslissingen tijdens de gehele scheidingsprocedure samen worden gemaakt. Dit doen wij vanuit de gedachte: jullie zijn als volwassenen samen gekomen, ga dan ook als volwassenen uit elkaar.

Financiën en scheiden
De bemiddelaars van Scheidingsperspectief bevorderen de voor beide partijen beste oplossing en laten met een rekenmodel zien wat de gevolgen zijn van de afspraken. Dit betekent, dat voor  de partner- en kinderalimentatie met een helder rekenmodel wordt gewerkt. Dat zorgt ervoor dat bij elke regeling de opbouw van de alimentatie direct duidelijk is. “Dat maakt het mogelijk om weloverwogen beslissingen te nemen over de toekomst.” Alle gemaakte afspraken worden vastgelegd in het convenant.

De kinderen en scheiden
Hebben partners kinderen, dan zijn zij het grootste belang. Dit is belangrijk om voor ogen te houden wanneer er afspraken gemaakt moeten worden over de opvoeding van de kinderen. Je leert afstand van elkaar nemen als partners, maar tegelijkertijd als ouders wel met elkaar in contact te blijven.

In overleg met de ouders voeren de bemiddelaars van Scheidingsperspectief altijd een individueel gesprek met de kinderen. Zo worden zij ook gehoord en is er ruimte om te horen wat zij belangrijk vinden. Afspraken over alles rondom de kinderen wordt vastgelegd in het ouderschapsplan.

Het huis en scheiden
Is het een eigen woning, rust er een hypotheek op of staat de woning zelfs “onder water”. Wil een van beide partners in verband met de leeftijd van de kinderen langer in de woning kunnen blijven wonen? De mediators van Scheidingsperspectief bevorderen een voor beide partijen aanvaardbare oplossing en laten met een rekenmodel zien wat de gevolgen zijn van de afspraken. Dat maakt het mogelijk om weloverwogen beslissingen te nemen over de toekomst.

De pensioenrechten en scheiden
Als je na een huwelijk of geregistreerd partnerschap gaat scheiden moet ook het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen tussen de partners verdeeld worden. Jullie kunnen er ook voor kiezen om van verevening af te zien maar ook dat moet goed verwoord in het convenant opgenomen worden. Ook kan het pensioen worden ingezet bij de verdeling van de woning, als er niet voldoende contant geld is. Een goede begeleiding is dan ook erg belangrijk. Wij nemen daarom altijd de pensioenen op in het convenant, zodat daar geen losse eindjes blijven.

Wij van Scheidingsperspectief benadrukken dat bij een scheiding goede begeleiding waardevol is. “Er zitten veel haken en ogen aan een scheiding, een convenantje van internet halen is niet genoeg, dan sta je binnen een paar jaar weer voor de rechter. Alle afspraken en berekening zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daarom is het belangrijk alle zaken goed en duidelijk te bepreken en te regelen, zodat je ook écht uit elkaar kunt.”

De mediators van Scheidingsperspectief bieden een totaalpakket voor advies en uitvoering van de (echt)scheiding. Daarbij horen ook het opmaken van alle documenten, de juridische afwikkeling bij de rechtbank en administratieve afwikkeling bij de gemeente.

Meer informatie:  WWW.SCHEIDINGSPERSPECTIEF.NL

4 signalen dat je mogelijk in de verkeerde relatie zit

Dit artikel is niet bedoeld om je in paniek te brengen over je huidige relatie, ook niet om je met spijt terug te laten kijken op een eerdere relatie. De bedoeling is om je radar wat scherper te zetten en geeft je stof om over na te denken. Het zou kunnen resulteren in een open en eerlijk gesprek met je partner, een gedragsverandering, meer waardering voor hoe goed het gaat of motivatie om er wel mee te stoppen.Continue reading

Scheiden: de fases van rouwverwerking

Scheiden wordt vaak ervaren als een grote persoonlijke teleurstelling en als een verlies waarvoor een periode van rouw nodig is om te verwerken. Het proces van verliesverwerking en rouw geldt voor beide partners, maar zij gaan de fasen van dit proces meestal niet tegelijkertijd door.

Diegene die de knoop doorhakt om te willen scheiden is vaak al een stuk verder in dit proces dan degene die de boodschap om te scheiden nog moet ontvangen.

Voor beide (ex-)partners is het belangrijk te weten dat ieder van jullie een eigen tempo heeft van hetzelfde proces, en dat bij dat proces nu eenmaal de verwarrende fases van ontkenning, woede, angst en verdriet horen. De verwijten die in die fases naar elkaar (of zichzelf) worden gedaan horen daarbij.

Juist omdat deze processen niet met elkaar in de pas lopen kom je in situaties die geen oplossing lijken te bieden.Continue reading

Ik ga scheiden, wat nu?!

Willen jullie uit elkaar of twijfel je nog?

Je zit in een situatie, waarin je relatie niet lekker gaat. De communicatie loopt niet en jullie maken elkaar verwijten over elkaars gedrag met het uiteindelijke besluit om uit elkaar te gaan.

Het is heel normaal dat zo’n besluit het gevoel van machteloosheid geeft. Je vraagt je af hoe het nu verder moet met:

 • de financiën,
 • de dagelijkse kosten van de huishouding,
 • de verzorging van jullie kinderen en
 • het huis, dat naast de gezamenlijke woning ook de veilige basis van de kinderen is.

Deze onzekerheden leiden tot spanningen, je weet niet meer waar je moet beginnen, welke vragen je wilt stellen en of  je echt wel uit elkaar wilt.

Een mediator kan jullie hierbij zodanig begeleiden, dat al jullie vragen beantwoord worden en jullie tot goede afspraken kunnen komen waar jullie beiden achter staan.

Wat wij vaak zien gebeuren is dat, na het besluit om uit elkaar te gaan, men even niets doet. Het besluit heeft gewoonweg tijd nodig om te bezinken. Dat is heel normaal en neem die tijd als het zo voelt, er komt vanzelf een moment waarin je merkt dat er weer een stap genomen kan worden. En dat is wat we iedereen ook aanraden, doe het stap voor stap. Kijk nog even niet te ver vooruit, dan overzie je het niet meer en kan de paniek toeslaan.

Kamer: Mediation verplicht bij vechtscheiding

Kamer: Mediation verplicht bij vechtscheiding

Bij een zogeheten vechtscheiding moet mediation verplicht worden. Dat wil een Kamermeerderheid van VVD en PvdA. Ouders die het niet eens worden over het gezag over hun kinderen moeten naar een mediator.

VVD en PvdA willen zo voorkomen dat een scheiding uit de hand loopt en kinderen de dupe worden. Volgens VVD-Kamerlid Van der Burg werkt verplichte mediation al in het buitenland. “In Scandinavische landen is het aantal probleemscheidingen gehalveerd.” PvdA-Kamerlid Loes Ypma ziet ook voordelen. “Je blijft altijd pappa en mamma. En soms heb je daar een beetje hulp bij nodig in de vorm van zo’n mediator.”

VVD en PvdA willen ook dat nog maar één rechter betrokken is bij de scheiding, zodat die het dossier kent. De VVD wil dat deze ‘regierechter’ ook de mogelijkheid krijgt sancties op te leggen, als afspraken over kinderen niet goed worden uitgevoerd. “Een rechter kan dan snel besluiten om het gezag over de kinderen te wisselen”, aldus VVD’er Van der Burg.