Scheiden FAQScheiden FAQ | Scheiden Anno Nu

Scheiden FAQ

Antwoord op veelgestelde vragen

Krijg antwoord op al uw vragen

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact op!

Slechts de kosten die de alimentatiegerechtigde moet maken voor het verkrijgen van partneralimentatie zijn in het algemeen aftrekbaar voor de belasting. Als u wordt verteld, dat ook andere kosten aftrekbaar zijn, waardoor de kosten lager lijken te worden, wees dan voorzichtig.

Kinderalimentatie is van openbare orde, hetgeen wil zeggen, dat kinderalimentatie partneralimentatie gaat.

Beide ouders zijn verplicht om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen, ook na de (echt)scheiding. Ook hier geldt, dat de eerlijk manier is om de TREMA richtlijn te gebruiken, die is gebaseerd op de NIBUD normen. De kosten zijn afhankelijk van het netto gezinsinkomen, de leeftijd(en) en het aantal kinderen in het gezin.

In principe zo lang de alimentatiegerechtigde redelijkerwijs niet in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien, maar maximaal voor de duur van 12 jaar. De alimentatiegerechtigde heeft dan ook een verplichting om zoveel mogelijk in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien. Hier zijn uitzonderingen op mogelijk, bijvoorbeeld als jullie daar afwijkende afspraken over maken, of als het huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd en uit dit huwelijk geen kinderen zijn geboren.

Ja, dat kan als jullie het daar over eens zijn en het financieel haalbaar is. Laat dat daarom altijd toetsen.

Dit betekent, dat al jullie bezittingen van jullie samen zijn. Dit geldt zowel voor de bezittingen als voor de schulden. Bij een scheiding moeten die in principe gelijk tussen jullie verdeeld worden.

Een eerlijk manier is om de TREMA richtlijn te gebruiken, die is gebaseerd op de NIBUD normen.

Met het co-ouderschap wordt bedoeld een (bijna) gelijke verdeling van de zorg voor de kinderen tussen de beide ouders.

Het ouderschapsplan dient minimaal de volgende punten te bevatten: – dat de ouders gezamenlijk belast zijn met het ouderlijk gezag over hun kind(eren); – de wijze waarop ouders na de scheiding de zorg- en opvoedingstaken verdelen; – de wijze waarop zij elkaar zullen informeren en raadplegen; – dat de ouders weten dat het ouderlijk gezag ook betekent dat beide ouders verplicht zijn de ontwikkeling van de relatie tussen zijn of haar kind met de andere ouder te bevorderen; – de (verdeling van) de verzorging en opvoeding; – dat de ouders zich er bewust van zijn dat hun kind recht heeft op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders; – dat de ouders de kinderen op een bij de leeftijd van de kinderen passende wijze betrokken hebben bij de totstandkoming van het plan.

Een ouderschapsplan is een sinds 1 maart 2009 wettelijk voorgeschreven overeenkomst tussen de ouders. Het moet tegelijk met het echtscheidingsverzoek worden ingediend bij de Rechtbank.

Als echtscheidingsbemiddelaar begeleid ik jullie als onafhankelijke deskundige met het regelen van de gevolgen van de echtscheiding. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of echtscheidingsconvenant. Als het om een huwelijk of een geregistreerd partnerschap met kinderen gaat verzorgen wij ook een advocaat, die de stukken aan de Rechtbank aanbiedt met het verzoek de (echt)scheiding uit te spreken.

Dit hangt geheel van jullie zelf af. Wij zullen altijd zorgen, dat het met de vereiste zorgvuldigheid geschiedt.

Wij verzorgen jullie scheiding van A tot Z. Dat betekent, dat alle aspecten, die bij een scheiding horen aan bod komen. Wil je meer weten, kijk dan op de pagina Wat kost een traject

Load More

×